Vad är flamskydd och flamsäkra arbetskläder?

Flamsäkra spårsvetsarbyxor från PuvabFlamsäkra spårsvetsarbyxor från PuvabPuvab AB har lång erfarenhet av flamskydd. Under mer än 15 år har vi arbetat med kläder som skall skydda mot brännskador. Vi använder oss i huvudsak av Inherenta flamskydd, ca 85% av alla produkter) vilket innebär att flamskyddet ligger invävt i fibern. Resterande del (ca 15%) är en kväve fosfor förening som går under namnen Proban eller Pyrovatex. Även detta flamskydd är permanent och går inte att tvätta ur.

Det finns idag cirka 300 olika flamskydd. En del av dem är farliga att använda. Det förekommer ibland diskussioner kring om det är farligt att använda kemiskt flamskydd som Proban eller Pyrovatex. Det är det inte!

Puvab affischkub 200x72-1-1Vetenskapliga tester har inte kunnat uppvisa några sådana risker. Däremot så finns det andra farliga flamskydd - bromerade flamskydd som är mycket farliga att använda och ofta blandas ihop med ovan nämnda kemiska flamskydd. Dessa flamskydd används i datorer och elektronisk utrustning men de binder inte med textil vilket medför att de skulle tvättas ut vid första tvätten om man använde dem i kläder.

Det är sedan lång tid förbjudet att använda detta i Sverige och därför finns det ingen anledning till oro om man handlar kläder från seriösa producenter. För dig som vill lära dig mer om flamskydd kan du läsa vidare i texten nedan som är skrivet av forskningsinstitutet Swerea IVF. Där får du en lite djupare inblick om olika typer av flamskydd.

 


Flamhämmande kemikalier i textil beredning

Energi och Miljö, Farliga kemikalier i produkter (Swerea IVF)
Stefan Posner, avdelningschef – Textil

Inledning


I västvärlden har kravet på funktionella material inom det textila området ökat markant framförallt via olika länders lagstiftning på brandsäkerhet i offentlig och till viss del privat inredningsmiljö. Flamskyddskemikalier har, som många andra funktionskemikalier, inte alltid optimala miljöegenskaper såsom låg bioackumulerbarhet och biologisk lätt- nedbrytbarhet i i paritet med de önskade flamskyddande egenskaperna. Produktutveckling i kombination med internationellt arbete på miljöområdet tar dock ständigt fram nya lösningar som med gott betyg kombinerar funktions- och miljökraven.

Flamskyddade textiler


Flamskyddade produkter har ett brett användningsområde för både civila och militära ändamål. Flamskyddsbehandling görs för att uppfylla krav från arbetarskydd och myndigheter beträffande civila material kan nämnas

 • arbetskläder
 • inredningstextilier såsom möbeltyger, gardiner
 • dekorationsmaterial i offentlig miljö
 • inredningstextilier i transportmedel.

Militära material:

 • uniformer
 • kamouflagematerial
 • inredningstextilier

Till gruppen fibermaterial med inbyggd (Inherent) flamskydd kan nämnas följande:

Trevira CS eller FR - Polyester
Nomex  - Aramid
Kevlar - Aramid
Viskos FR - Cellulosa
PPAN Modacryl - Modifierad Acryl

De fibrer som behandlas med flamhämmande kemikalier är:

Bomull
Viskos
Ull
samt i viss mån syntetfibrer

Flamskyddsbehandling
Flamskyddsbehandlingarna kan vara permanenta, det vill säga vatten och /eller kemtvättbeständiga eller icke permanenta. Till behandlingar som är permanenta hör organiska.

Användningsområde
De tvättbeständiga organiska fosforföreningarna används till produkter av cellulosafibrer och blandningar av cellulosafibrer och syntetfibrer där brandkrav föreligger såsom

 • Skyddskläder
 • Inredningstextilier
 • Kläder för flygplansbesättningar

Zirprobehandling görs på material av ull som skall användas till exempelvis

 • Skyddskläder för brandpersonal
 • Inredningstextilier med brandkrav
 • Kläder för flygplanspersonal

Antimontrioxid/hexabromcyclododecan har ett stort användningsområde i till exempel vävburna plaster såsom rullgardiner och andra material med någon form av bestrykning. Huruvida produkten blir tvättbeständig eller ej beror på bindemedlet. Just med anledning av detta används inte denna typ av flamskydd till skyddskläder av den enkla anledningen att flamskyddet skulle försvinna vid första tvätt.

Denna typ av flamskydd används däremot till:

Möbeltyger
Dekorationsmaterial i offentliga miljöer
Inredning i transportfordon

Salterna kan användas på såväl cellulosafibrer som på syntetmaterial som polyester och polyamid.

De allvarliga miljöstörarna, som inte används i svensk textil beredning idag vid flamskyddsbehandling, är flamskyddsmedel baserade på brom och i viss mån klor. De som förekommer i Sverige idag vid bomullsberedning är kväve-fosfor baserade dvs. av en helt annan typ än de brom respektive klor baserade flamskyddsmedlen som ofta nämns i dagens debatt.

Allergi eller mekanisk retning?

I de fall något som liknar allergiska reaktioner påvisas vid direkt hudkontakt med textilier, kan det bero på en mängd faktorer, enligt dagens medicinska expertis på området. Reaktionerna är individuella och kräver besked om medicinsk status hos individen för att rätt diagnos ska kunna ställas. Studier från bland annat Arbetarskyddsstyrelsen 1996 visar att problem av denna art kan uppstå vid hantering av kläder hos butiksanställda men det finns ingen koppling till någon särskild textilteknisk behandling eller kemikalie i de redovisade fallen. Känt är dock att tätt åtsittande kläder i kombination med svettning och förhöjd kroppstemperatur vid tryckpunkten, kallad mekanisk retning, leder till något som ibland förväxlas med hudallergi.

Kort om Swerea IVF

Swerea är en svensk forskningskoncern för industriell förnyelse och hållbar tillväxt. Swerea är en central del i det svenska innovationssystemet med regional, nationell och internationell närvaro. En bärande del i verksamheten är ett nära samarbete med akademi, näringsliv och samhälle. Med tillämpad forskning arbetar vi för en konkurrenskraftig industri med ökad innovation och lönsamhet i ett hållbart samhälle.
Swerea IVF utvecklar och inför ny teknik och nya arbetssätt inom en rad branscher med fokus på produkt-, process- och produktionsutveckling. Vi erbjuder även djup kompetens angående materialegenskaper och applikationer för keramiska, polymera och textila material.